Kommunal revision

Mina tjänster

Jag är expert på kommunikation kopplat till kommunal revision, och jag hjälper förtroendevalda revisorer med att synliggöra revisionens arbete. Både när det gäller revisionens uppdrag och de granskningar som genomförs.

Kommunicera effektivt

Kommunikation sker i alla delar av revisionsprocessen för att identifiera risker, initiera granskning, inhämta underlag och kommunicera granskningsresultat samt för ett allmänt informationsutbyte om verksamheten och dess utveckling. Revisionsarbetet präglas av öppenhet.”

God revisionssed

Kartläggning

När ni ska börja arbeta mer aktivt och medvetet med er kommunikation är en kartläggning av nuläget bra att utgå från. Jag hjälper er gärna med den. Med öppenhet som utgångspunkt och utifrån revisionens uppdrag, god sed och gällande lagar ser jag till att ni får ett bra utgångsläge för ert fortsatta arbete.

Kommunikationsplan

Kommunikation är en viktig del av revisionsprocessen. Men hur kommunicerar man egentligen på ett ändamålsenligt sätt – inför, under och efter en granskning? Jo, genom att ha en plan. Jag har stor erfarenhet av att arbeta med att göra revisionen synlig och begriplig, och hjälper gärna till.

Media & öppenhet

Media är en bra hjälp i arbetet med att synliggöra det ni gör. Därför är det viktigt att skapa bra relationer med media och det gör man genom att vara öppen, tydlig och tillgänglig. Jag hjälper gärna till, exempelvis med att ta fram en mediestrategi eller skriva pressmeddelanden.

Klarspråk & språklagen

I språklagens ”klarspråkparagraf” står att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Man ska alltså skriva så att läsarna förstår. Och det gäller självklart även revisionsdokument av olika slag. Jag kan både klarspråk och revision och hjälper gärna till.

Webben

I God revisionssed står att en innehållsrik, tydlig och aktuell webbplats ger medborgarna kunskap och möjlighet till insyn och kontakt. Där står även att webbplatsen är av stort värde för fullmäktige, styrelse och nämnder samt kommunens tjänstepersoner. Har ni bra webbsidor?

Abonnemang

Som förtroendevalda revisorer har ni sannolikt inte behov av en kommunikationsspecialist på heltid. Däremot då och då. Om ni anlitar mig några timmar i månaden, hjälper jag er att kommunicera – alltså synliggöra er, ert uppdrag och era granskningar. En riktigt klok investering!

Sociala medier

Hur ska man tänka kring sociala medier? Ja, egentligen inte på något annat sätt än med övrig kommunikation. Man utgår från målgrupperna, det vill säga fullmäktige, nämnder och styrelser, invånarna med flera. Vill ni ha hjälp med sociala medier hjälper jag gärna till. Med målgrupperna i fokus, planerar jag vad ni ska säga, var ni ska säga det och när ni ska säga det. På ett genomtänkt, begripligt och effektivt sätt.

Vill ni ha hjälp?

Vill ni nå ut med ert uppdrag och era granskningar på ett effektivt sätt, ring mig gärna.
Ni kommer inte att ångra det!

0708-12 50 51